This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more

වීසා නැතුව නිවාඩුවකට යන්න පුලුවන් රටවල් මෙන්න | VISA Free Countries for Sri Lankans

x

ලාංකිකයන්ට විසා නැතුව යන්න පුළුවන් රටවල් | Part 1 | Educational Discussions Episode 16

#CeylonLife #Travel #Education #LifeStyle
--------------------------------------Ceylon Life----------------------------------

USA visa :
Canada Visa :
USA Vlogs :
USA Travel vlogs :
:
Sri Lanka Travel vlogs :
Educational Discussions :
Social Services :
Motivation :
Live :
Give Aways :
Gagets review :
Online jobs :

Ceylon Life Email : info@ceylon.life /
Ceylon Life Website :

Ceylon Life Polarsteps:
Ceylon Life fb :
Ceylon Life Group :
Ceylon Life Travel Page:
Ceylon Life Instagram:
Ceylon Life Twitter :
Ceylon Life Pinterest :
Ceylon Life LinkedIn :
Job Zone Group:

Sinhala top 5 asia cheapest country to visit අඩු වියදමින් ආසියාවේ යන්න පුළුවන් රටවල් 5

#sinhala #asia #cheapest

ඉන්දුනීසියාව
ගොඩාක් අඩු වියදමක් ඉන්දුනීසියාවෙ ජිවත් වෙන්න යන්නෙ. ගින් කදු 1000 විතර හැදුනු ලස්සන රටක්. ඉන්දුනීසියාවේ ලස්සන මුහුදවල්, ගිණි කදු තියනව.
Indonesia living cost is very low compare to Sri Lanka. It created by 1000 of volcanoes. It’s has beautiful beaches, volcanoes and komodo dragons.

තායිලන්තය
තායිලන්තාය ලස්සන පන්සල්, මුහුදු වෙරලවල් සය රාජ මාලිගා තියනව. මේ රටේ ගොඩක් විවිධ දේවල් ගන්න තමා ගොඩාක් කට්ටිය යන්නෙ.
Thailand has beautiful beaches, Buddhist temples and palaces. Not people to visit this country see these temples. It’s a famous sound Asian country for shopping.
වියට්නාමය
දකුණු ආසියාවේ පිහිටි බුදුදහමින් පිරිච්ච රටක්. මේ රටේ ලස්සන මුහුදු වෙරලවල්, ගංගා වලින් පිරිපුන්. මෙහෙ ගොඩාක් අය යන්නෙ මේ සිද්ඨස්ථාන වැද පුදා ගන්න.
This is a Buddhist country in South Asia. This country has beautiful beaches, rivers and Buddhist temples. Most people visit to this country to worship these Buddhist temples.

මියන්මාරය

දකුණු ආසියාවේ තවත් බුදුදහමින් පිරිච්ච රටක්. මේ රටේ 100 අදික ජාතින් ජිවත්වෙනව. ඉන්දියාව, බන්ජලාදේශය,තායිලන්තය, චීනය සහ ලාඕස් ාම් රටේ මායිම් වෙනව.
This is another Buddhist country in South Asia. More than 100 of ethnic groups living in this country. India, Bangladesh, China, Laos and Thailand are boarders of this country. Most people visit to this country to see Buddhist places.

ඉන්දියාව
⁣චෙන්නායි සහ ගෝවා තමා අඩු වියදමෙන් යන්න පුළුවන්.චෙන්නායි වල විවිධ කෝවිල් සහ මුහුදු වෙරල් දැකගන්න පුළුවන්. ගෝවා ගොඩාක් මුහුදු වෙරලවල් තමා බලන්න තියෙන්නෙ.
If you are a budget traveler you have to visit either Chennai or Goa in India. You can see lot of kovil and beaches in Chennai. Goa is famous for beautiful beaches.
x

FREE VISA ON ARRIVAL FOR SRILANKA FOR INDIANA FROM 01-AUG-2019

in this video, we are telling about free visa on arrival for Indian nationals who are travelling​ to Sri Lanka for leisure or business from 01 Aug 2019.

#srilankavisa
#abhisheksharmaAuthor: Abhishek Sharma Please
Mail us at contactdvsoffice@gmail.com
website:


Poland Visa...පෝලන්ඩ් වල විසා ගැන... තොරතුරු

Poland Visa / Document Process
පෝලන්ඩ් වල විසා ගැන... තොරතුරු ටිකක් මන් ඔයාලට කියන්නම්....
x

C2C Biriyani - වීසා නැතුව ඉන්දියාවට

As Sri Lankans we feel that our taste buds are more into Indian food & to their super duper flavors.
We felt that we're almost in India while we were at 'C2C Biriyani' (Colombo to Chennai) because they use only Indian spices for their dishes without any artificial substances.
Name says it all!
Helpful service with quality ambiance made us stay there for hours...
Skills of all the Indian chefs over there, made our tummies so happy 🙂
This is a perfect spot for all the food lovers.
It consist with Indian corner, Arabic corner, juice bar & garden area.
You can either go & enjoy or get it delivered to your doorstep 😍

Opening hours,

Lunch - 12.00pm - 3.30pm
Dinner - 6.00pm - 11.30pm

Soups
* Nenjelumbu Saaru - LKR 475/=
(Lamb Soup)
*Vayal Nandu Kurumilagu Saru - LKR 600/=
(Crab Soup)

Juices & Shakes
* Orange Juice - LKR 325/=
* Chickoo Milk Shake - LKR 350/=

Kalapada Kaikari Narikyathu (Salad) - LKR 325/=
Chennai Bai Biriyani (Mutton) - LKR 1250/=
Tandoori Chicken (full) - LKR 1350/=
Murgh Makhani (Tender marinated chicken cooked in clay oven) - LKR 860/=
Malai Sheek Kebab - LKR 775/=
Lachaparats - LKR 275/=
Viruthungar Parotta - LKR 275/=
Madurai Bun Parotta - LKR 300/=
Kerala Parotta - LKR 225/=

----------

SUBSCRIBE TO OUR CHANNEL :

----------

LIKE US ON FACEBOOK:


----------

FOLLOW US ON INSTAGRAM:


----------

MUSIC :
Shahed - Indian Fusion is free to use anywhere as long as you credit Shahed.
Music promoted by BreakingCopyright:

and write : Instrumental produced by Chuki.
Music provided by HD Beats

----------

THANK YOU!

#vlog #Restaurant #Food

Multiple Countries Visa Free Entry to Sri Lanka For Six Months From 1th August 2019

Multiple countries get visa free entry to Sri Lanka for six months

Multiple countries are to be granted visa free entry to Sri Lanka for six months from April 1st this year.

The Cabinet of Ministers approved the proposal presented by Minister of Tourism Development, Wild Life and Christian Religious Affairs John Amaratunga to grant a 6-month free visa period from 1st April 2019 for selected countries.

The move will help boost tourist in Sri Lanka, the Government said.

Accordingly, visa free entry to Sri Lanka will be granted to tourists from Thailand, United Kingdom, Australia, South Korea, Canada, United States of America, Singapore, Malaysia, New Zealand and Countries of the European Union. (Colombo Gazette)

Click here read more
x

Travel With Chatura |Tangalle (Full Episode)

යුරෝපය බලන්න වීසා ගන්නේ කොහොමද Suchintha Fernando

ජර්මන් යා හැකි වීසා වර්ග l Type of Visa Germany issu for foreigners

This is all about type of legal visa which foreigners can enter the Germany

Visa to Sri Lanka for US Citizens - how to apply for electronic visa to Sri Lanka?

If you are a US citizen and Sri Lanka is one of the destinations on your bucket list, then you have to apply for an e-visa to Sri Lanka for US citizen. People from all over the world are visiting Sri Lanka and you would not regret doing the same. If you are worried about the long lines at the embassies, it’s time you drop all your worries because the embassies have now come up with an option to apply for a visa online in order to reduce the workload on its employees.How to Apply for Sri Lankan Visa?

To make the process simple and sophisticated, you should opt for the ETA application. The platform is handled by the Government and is completely efficient in providing a short visit visa for the visitors. The online visa is issued by the Immigration and Emigration Department of Sri Lanka in electronic form. Thus, it can be said that the perfect method to get Visa to Sri Lanka from New York online is to use this service.

Before you plan your trip to Sri Lanka, you need to fulfill some requirements.

A valid Passport
Passport with extended validity of 6 months from the date of arrival in the country.
One blank page of passport for entry stamp
Granted Tourist visa
Sri Lanka has defined tourism as sightseeing, visiting your family or friends, receiving some kind of medical treatment such as Yoga therapy or Ayurvedic therapy. Other tourist activities involve participating in sports, events, competitions, or cultural activities. Before you submit your application, make sure that you check the list of activities that you’ll be allowed to do.How to Submit Your ETA application?
The process you need to follow to get Visa to Sri Lanka online for US citizens is given in detail in this section. The process is not much complicated. Plus, you don’t need to have previous technical knowledge or experience of filling the form to do it right. The steps are easy to understand and navigate.

Step 1: Fill the Online Form:

Visit the Official ETA website of Sri Lanka and click on the Apply Online for ETA link. As you click on the link, you will be redirected to a page where you can fill the form. You’ll have to provide details such as:

Personal details including name, date of birth, country of birth, gender.
Passport details, i.e. passport number, country of issue, date of issue, and date of expiry.
Intended arrival details
Preferred Visa type and some background information.
As you fill the form, you’ll have to further provide some necessary documents and passport size photo. Note that people who hold a residence visa to Sri Lanka don’t need an ETA visa.

Step 2: Online Payment:

After you’ve filled the form, the payment will be due. Select a payment method to make the online payment. You can use Visa Card, MasterCard, Sofort, American Express, and Discover card for the payment options. Ideally, the online application fee would be somewhere in between $50 to $150.

Step 3: Email Notification:

As your application is submitted, you’ll get an email notification on the e-mail address you provided. If you don’t receive an email right away then wait 72 hours and then check your application status.

Before you confirm the application submission, make sure that you go through the requirements and obligation carefully.

You should agree that the payment is done via Credit card. As the fee often changes from time to time, you need to agree to the terms that the payment is neither transferrable nor refundable.
When you submit the form, you agree that all the information that you provided is valid.
When you use the portal, you allow the Department of Immigration and Emigration of Sri Lanka to contact you via e-mail, text message, call, or some other electronic or non-electronic forms.
Once you have applied for Visa to Sri Lanka from New York online, all you need to do it to wait. It usually takes three days to process a visa application. As you wait, frequently check your mail every now and then for the eTA notification. If you have an emergency, then you can directly contact the service by calling them to speed up the entire process.

#visatosrilanka #evisame #electronicvisa
x

නවසීලන්තයද හොඳම? | New Zealand Visa | Part 01

#CeylonLife #Travel #Education #LifeStyle
--------------------------------------Ceylon Life----------------------------------

USA visa :
Canada Visa :
USA Vlogs :
USA Travel vlogs :
:
Sri Lanka Travel vlogs :
Educational Discussions :
Social Services :
Motivation :
Live :
Give Aways :
Gagets review :
Online jobs :

Ceylon Life Email : info@ceylon.life /
Ceylon Life Website :

Ceylon Life Polarsteps:
Ceylon Life fb :
Ceylon Life Group :
Ceylon Life Travel Page:
Ceylon Life Instagram:
Ceylon Life Twitter :
Ceylon Life Pinterest :
Ceylon Life LinkedIn :
Job Zone Group:

What Is e-Visa in Sinhala | TRAVEL WITH ME

What is E VISA
How we can apply
What are the countries

SO LETS TRAVEL WITH ME
x

විසා නැතුව අතේ තියන ගනට bali යන්න මේන්න විස්තරේ

How to create a Sri Lankan Passport [Sinhala] | Educational Discussions Episode 08

The Best Travel guide:
Application:

Common Details:

Details:
Studio list:

Part Time Job one:
Part Time Job two :
How to add a new place to Ceylon Life:

Subscribe Challenge:
Earn with Ebates:

How to travel without VISA in sinhala | TRAVEL WITH ME

Visa is most important thing when you’re traveling but sometimes it don’t want....
TRAVEL WITH ME
x

Travel to Southern Coastal Belt | ගාලු පුරවරයේ සුන්දරත්වය | වීසා නැතුව ගාලු ගියේ | vlog #3

#TravelBrozz #galle #trip #train #travel #brozz #SriLanka
_________________________________________
WATCH ALL VIDEOS:
SUBSCRIBE TO THE CHANNEL:

_________________________________________
MEMBERS:
@MilanAnjana
@NadeepTharanga
@PradeepDilshan
@YasiruLakshitha
@ThisaraChandrasekara
_________________________________________
SOFTWARE:
Edited in Premiere Pro CC 2015
_________________________________________
TRAVEL VIDEO TOOLKIT:
Huawei Y6 Pro
_________________________________________
MUSIC:
Coldplay - A Sky Full Of Stars (Official Video)
Music promoted by Coldplay

A Sky Full of Stars (Live At The Enmore Theatre, Sydney) - Coldplay
Sound recording
0:10 - 4:19
_WMG
On behalf of: PLG UK Frontline
_______________________________________
VIDEO:
Trip to Southern Coastal Belt
Video promoted by Milan Anjana


Song: A Sky Full of Stars (Live At The Enmore Theatre, Sydney)
Artist: Coldplay
Album: A Head Full Of Dreams Tour Edition
Writers: Jon Buckland, Will Champion, Guy Berryman, Tim Bergling, Chris Martin
Licensed to YouTube by WMG (on behalf of PLG UK Frontline); UMPI, UMPG Publishing, UBEM, LatinAutor - UMPG, LatinAutor, ASCAP, EMI Music Publishing, and 9 Music Rights Societies
__________________________________________
OTHER:
GET MORE SUBSCRIBE INTRO TEMPLATE DOWNLOAD FREE

_________________________________________
Thanks for watching!
_________________________________________
THANK YOU #travelbrozz #Travel #Brozz #SriLanka

Sri Lanka Passport Visa free Countries -- Sri Lanka Passport Ranking.

Sri Lanka Passport Visa free Countries | Sri Lanka Passport Renewal | Sri Lanka Passport Ranking.Passport Ranking 2019.Passport Most Powerful in this Would .Best passport in the world.best Passport in the World wiki.Best Passport holder.Passport index 2019.
-------------------------------------------------
Hi
i am Hassan Shafeeq Welcome to our youtube channel HASSAN SIALKOTI.
Pakistan and India visa information.visa tips and tricks.
A real Center of Genuine Visa Information and Latest Immigration News.
(for Europe, America, Canada, and Australia/New Zealand). visit visa work visa, student visa,tourist visa, Immigration, Work Permit,Residence Permits . asylum procedure in Usa Canada all European countries and all over the world .
Theak you for visit my Youtube channel
Please like and share theser videos and subscribe our channel,
----------------------------------------------
{ YOUTUBE BEST VIDEOS LINK }
Pakistan to Turkey. donkey [pakistan sa turkey]


GLOBAL PASSPORT POWER RANK 2019 pakistan & india


Visa free countries for Pakistani passport holders 2019 . NAYA PAKISTAN


Asylum in France for Pakistani&indian latest news 2018/19.


Asylum in Italy for Pakistani&indian latest news 2018/19. 100%


Asylum Seeker in Norway 2019 Policy [ PAKISTAN & INDIA ]


2019 ASYLUM NOT APPLY IN GERMANY [4 countries]


Pakistan to South Korea not required visa pakistani & indian.


Travel To Mexico Without Visa for pakistan and india.


spain Asylum Procedure for Pakistanis and Indians 2018/19 NEW LAW.


greenland to canada illegal way pakistan & india 2018 in URDU&HINDI.


vo country jo pakistan ko ziyda visas data ha 2018/19


pakistani & indian go to usa by DONKEY full information 2018 in URDU&HINDI.


kay ha E VISA & VISA ON ARRIVAL pakistan and india 2018 in URDU&HINDI.


pakistan and india russia to usa best way 2018 in hindi and urdu


how to go norway illegal ways in hindi&urdu 2018 pakistan India


Pakistani Passport Visa On Arrival Countries 2019 . Visa On Arrival


Brazil Visa Requirements For Pakistani Citizens. How To Apply For Brazil Visa In 2019.


Pakistani Passport E Visa Countries 2019 E Visa


Russian Visa Invitation Letter For Pakistan [Invitation Letter]


Pakistani Passport Visa Free Countries 2019 VISA FREE


Visa Free Countries on Pakistani Passports 2019.


azerbaijan visa requirements for pakistani citizens 2019 E VISA


ukraine international airport


pakistan to tuvalu visa not required 90days 2018 in hindi and urdu


Apply for Pakistani Passport 2018\19 Passport Fee and requirements in urdu hindi


European Union documentray in Urdu/Hindi 2018 new news


Travel To Laos | Full History And Documentary About Laos In Urdu & Hindi 2018


pakistan India and Afghanistan go to Libya and go Italy 2018 illegal route to europe


usa ki donkey information in urdu and hindi 2018/19 U S A ki donkey information hindi.


best way to go canada pakistan and india. 2018/19


COLOMBIA AMAZING FACTS IN HINDI AND URDU 2018


GREENLAND documentary in 2018 Travel to Greenland good news


illegal way pakistani and indian go to iran and iran to turkey go to europe 2018 illegal way


# PassportRenewal#SriLankaPassport#SriLanka
****************************************************************
Our social Links-
Youtube -
Facebook -
FB PAGE -
instagram -
subscribers
Wapsite
Email - skot4407@gmail.com

#1.1 The Lunatic Express

In this first episode of Africa Inside Out we take the brand new train from Mombasa to Nairobi, stopping at different spots on the way. But first of all, what is the story behind this railway? We start with telling the story of the Lunatic Express: the railway where it all started...

◎ About Africa Inside Out ◎

For my travel agency Charlie's Travels we are going on a 12-month expedition from Nairobi to Cape Town, travelling through 13 African countries with a team of top notch content creators. We will be developing new routes and adventures for our travelers and sharing stories of the real Africa.

- Check out the expedition Africa Inside Out:
- More blogs and videos about Railway Stories:
- For LIVE Africa Vibes from AIO, follow our instagram:

◎ About Charlie and Charlie's Travels ◎

Hi, I'm Charlie! Some time ago (2014) I started an internship in Kenya. I haven't left since, because I fell in love with Africa and started my own travel agency, Charlie's Travels. It's specialised in off the beaten track tours, because we think this continent is so much more than just safari tours and beaches. We believe that for the real Africa experience, you need to go beyond the tourist traps. Africa has so many stereotypes and preconceptions. By making cool and relevant content we want to show you a different side of the continent! We want to create new routes and awesome adventures, which will make you want to travel here and see it for yourself.

Interested in going on an original trip to see the real Africa? Shoot me a message and I'll get back to you:
- Website chat: (preferred channel)
- Whatsapp: +254718833309
- Email: charles@charlies-travels.com

And if you just want to follow our adventures:

WEBSITE:
LINKEDIN:
FACEBOOK:
INSTAGRAM:

The Italian Job

වියට්නාම් | හැනොයි | Vietnam | Hanoi | ikmantravels.lk | TV Derana

වියට්නාම් හැනොයි සංචාරය
සොභා සුන්දරත්වයෙන් වියට්නාම් හැනොයි සංචාරය කරන්න ඔබත් කැමතිද?

යන තැන් හරියටම දන්න,
යන්න ඕන තැන හරියටම දන්න,
ඉක්මන් ටැවල්ස් එක්ක ඔබගේ විදේශ සංචාරය සංවිදානය කරගන්න.

105/3, නුවර පාර,
කිරිබත්ගොඩ.

0114 900 700
0711 900 700 | 0720 990 990 | 0753 900 700
0712 588 831 | 0712 588 842 | 0712 588 843 | 0712 588 844

தமிழ் : 0712 588 831 | 0712 588 842 | 0712 588 844

Shares

x

Check Also

x

Menu